Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Den Hollandsche Gedenken B.V. en Den Hollandsche Assemblage B.V.

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker(s): Den Hollandsche Gedenken B.V. gevestigd te Elst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66409144 (hierna ook te noemen: Den Hollandsche), en/of Den Hollandsche Assemblage B.V. gevestigd te Elst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30143619 (hierna ook te noemen: Den Hollandsche Assemblage). Hierna gezamenlijk te noemen: DH. Indien wordt gesproken van DH betreft dat zowel toepasselijkheid van de bepaling op de voornoemde partijen gezamenlijk als toepasselijkheid voor Den Hollandsche en Den Hollandsche Assemblage afzonderlijk.
Klant: ieder(e) natuurlijk persoon of rechtspersoon, die met DH een overeenkomst sluit.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen DH en Klant.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en (de totstandkoming en de uitvoering van) van alle Overeenkomsten tussen de Klant en DH, hoe ook genaamd, alsmede op hetgeen zich naar aanleiding daarvan of in verband daarmee mocht voordoen, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een Overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3 Algemene voorwaarden van de Klant, in welke vorm en onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door DH uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
1.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met DH, voor de uitvoering waarvan door DH derden dienen worden te betrokken.
1.5 Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien en nadat deze door DH schriftelijk is bevestigd. Een dergelijke afwijking is slechts eenmalig van toepassing. Voor elk ander geval gelden slechts de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.6 DH is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden zonder toestemming van de Klant te wijzigen. De Klant is slechts gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te ontbinden indien en voor zover door wijziging van de Algemene Voorwaarden de prestatie die hij ontvangt wezenlijk afwijkt van hetgeen is overeengekomen tussen DH en de Klant.
1.7 De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden is in te zien en te downloaden via: https://www.denhollandsche.be/algemene-voorwaarden/

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Klant. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 30 kalenderdagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn vervalt het vrijblijvende aanbod van rechtswege, tenzij de termijn door DH schriftelijk wordt verlengd. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele kosten, tenzij anders aangegeven.
2.2 De verstrekte offertes zijn altijd onder voorbehoud van wijziging zowel voor wat betreft de prijs als voor wat betreft de productomschrijving, en onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.
2.3 DH kan elke aanbieding en/of offerte intrekken zolang deze niet schriftelijk is aanvaard door de Klant.
2.4 Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht aan DH.
2.5 Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht DH niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
2.6 Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft DH het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
2.7 Indien DH met de Klant een Overeenkomst sluit met mogelijkheid tot wijziging betekent dit dat de Overeenkomst door de Klant te wijzigen is op de specifieke punten die genoemd worden in de Overeenkomst. De Klant ontvangt daarna de wijzigingen en de eventuele minder- of meerprijs. Bovenstaande betekent niet dat de Overeenkomst kosteloos kan worden geannuleerd, tenzij expliciet anders schriftelijk is overeengekomen. Zes maanden na het sluiten van de Overeenkomst kan de Overeenkomst niet meer worden gewijzigd.
2.8 DH is gerechtigd om zonder toestemming van de Klant derden in te schakelen voor de uitvoering van werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 3. Materiaal en kwaliteit

3.1 Gelet op de aard van de door DH gebruikte producten zijn afwijkingen ten opzichte van de monsters c.q. samples in het uiteindelijk geleverde, zowel wat inhoud, kleur, structuur, afmetingen en afwerking betreft, onvermijdelijk.
3.2 Bij de materialen hout en natuursteen is bij een dikte tot en met 5,0 cm, een afwijking van ten hoogste 2,0 mm toegestaan; bij een dikte van 6,0 tot en met 10,0 cm is de toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,0 cm is de toegestane afwijking 4,0 mm.
3.3 Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.
3.4 Kleine maatverschillen in het uiteindelijk geleverde zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling naar behoren passen.
3.5 Veel bewerkingen in glas, zoals bijvoorbeeld: fusen, brokkelen, emailleren, buigen, stralen, wazen en inlakken, zijn handmatige bewerkingen waarbij versmelting vaak een belangrijke rol speelt. Iedere bewerking geeft daarmee een uniek resultaat. Afwijkingen in structuren en kleuren op basis van een ontwerp zijn hierdoor onvermijdelijk en inherent aan de keuze voor glas.
3.6 In het geval van nabestelling van materialen kan DH nooit instaan voor mogelijke kleurverschillen ten opzichte van de oorspronkelijke materialen als gevolg van natuurlijke veroudering en/of weersomstandigheden waaraan de producten worden blootgesteld.
3.7 Bij het uitvoeren van onderhouds- en of renovatiewerkzaamheden aan materialen waarvan de garantietermijn is verstreken, kan DH niet instaan voor het onverhoopt ontstaan van breuk of scheurvorming. Tevens kan DH niet instaan – ongeacht de leeftijd of garantiestatus – voor dergelijke schade indien de betreffende producten oorspronkelijk niet bij DH zijn aangekocht.
3.8 De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden op grond van natuurlijke verschillen in structuur en kleur of wegens één van de andere afwijkingen genoemd in dit artikel. Evenmin kunnen deze verschillen en/of afwijkingen aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoeding aan Klant door DH aangezien deze afwijkingen en/of verschillen niet kwalificeren als een tekortkoming van DH.

Artikel 4. Levertijd, levertermijn en oplevering

4.1 Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, in het bezit zijn gesteld van DH.
4.2 De opgegeven levertermijnen zijn nooit fatale termijnen; overschrijding van die termijn betekent niet dat DH van rechtswege in verzuim is. Bij niet tijdige levering dient DH schriftelijk door de Klant in gebreke te worden gesteld, waarbij DH een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen.
4.3 Wanneer een gedenkteken of delen daarvan door toedoen van de Klant niet kan of kunnen worden opgeleverd, zal DH de zaken (doen) opslaan voor rekening en risico van de Klant. De Klant moet DH binnen een door DH te stellen termijn na kennisgeving van de opslag, in staat stellen het gedenkteken alsnog te plaatsen c.q. op te leveren.
4.4 Als de Klant na de in het vorige lid vermelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, is hij per direct in verzuim. DH heeft dan het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hieruit voor DH een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van DH alsnog nakoming te vorderen.
4.5 De voorgenomen periode voor plaatsing van het gedenkteken wordt vooraf gecommuniceerd aan de Klant middels een digitaal bericht. De klant ontvangt tevens een digitaal bericht na plaatsing van het gedenkteken. De datum in het laatstgenoemde bericht geldt als oplevermoment.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Indien DH haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat DH alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
5.2 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan DH zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: onvoorziene gebreken in natuurlijke grondstoffen (bijvoorbeeld natuurlijke scheuren in natuursteen), staking, transportproblemen (waaronder import beperkingen), extreme weersomstandigheden, epidemieën en/of pandemieën, overheidsmaatregelen en/of restricties van overheidswege, extreem ziekteverzuim van het personeel van DH en/of bij de leveranciers van DH of bedrijfsstoringen bij DH en/of bij de leveranciers van DH, alsmede niet-levering door deze leveranciers.
5.3 Wanneer DH door overmacht niet (tijdig) kan leveren, zal zij de Klant zo snel mogelijk informeren.
5.4 Tijdens de overmacht worden de leveringsverplichtingen van DH opgeschort. DH heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na 30 dagen na het intreden van de overmachtssituatie schriftelijk op te zeggen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
5.5 Voor zover DH ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DH gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 6. Gebreken en klachttermijnen

6.1 Klachten met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen 8 kalenderdagen na het in artikel 4.5 genoemde oplevermoment schriftelijk geschieden.
6.2 Na het verstrijken van de termijn uit het vorige lid van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat de Klant het geleverde heeft goedgekeurd. Reclamaties worden dan door DH niet meer in behandeling genomen.
6.3 Indien de Klant van mening is dat DH niet deugdelijk heeft gepresteerd, dient de Klant dat onverwijld en gemotiveerd aan DH te melden, bij gebreke waarvan de Klant zich niet meer op een (vermeende) tekortkoming kan beroepen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van DH, totdat alle vorderingen die DH op de Klant heeft of zal verkrijgen (inclusief eventuele rente en kosten) volledig zijn betaald.
7.2 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is DH gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsrecht rust, terug te nemen. De Klant verschaft hiervoor bij voorbaat een onherroepelijke volmacht aan DH.
7.3 De kosten die gemoeid zijn met het terugnemen en/of opnieuw terugplaatsen van deze zaken komen voor rekening van de Klant.

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling vindt plaats binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij DH en Klant uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. De betaling wordt gedaan in de valuta zoals vermeld op de factuur.
8.2 DH is gerechtigd een in de Overeenkomst overeengekomen aanbetaling in rekening brengen bij de Klant. Indien DH een aanbetaling bij Klant in rekening brengt en Klant deze aanbetaling niet tijdig en/of niet volledig voldoet, is DH gerechtigd om de levering op te schorten totdat Klant de aanbetaling heeft voldaan.
8.3 In het geval de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de betaling van de gehele koopsom ineens verplicht zijn, onverminderd het wettelijke recht op herroeping. De Klant komt geen recht op herroeping toe in het geval de Overeenkomst ziet op de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
8.4 Indien de Klant van mening is dat een factuur niet juist is, dient de Klant dat direct gemotiveerd, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, schriftelijk aan DH te melden, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt juist te zijn.
8.5 Indien een factuur niet tijdig is voldaan, is de Klant over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd – met een opslag van 3% – per ingegane kalendermaand of een deel daarvan.
8.6 In het geval de Klant niet tijdig betaalt, zal DH de Klant aanmanen, waarbij aan de Klant nog een termijn van 14 kalenderdagen wordt gegeven om alsnog te betalen.
8.7 Indien na de aanmaning betaling alsnog uitblijft heeft DH het recht om bij de Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die als volgt worden berekend:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

Artikel 9. Ontbinding en annulering

9.1 Bij uitblijven van tijdige volledige betaling door de Klant, heeft DH het recht de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de Klant alsnog heeft betaald of de Klant hiervoor een naar het oordeel van DH deugdelijke zekerheid heeft gesteld. DH is gerechtigd de kosten die DH moet maken in verband met het uitblijven van de betaling door de Klant, bij de Klant in rekening te brengen.
9.2 Als op het moment van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, dat nog niet is uitgevoerd. Bedragen die DH vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
9.3 Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is DH gerechtigd de Overeenkomst, alsmede andere bestaande Overeenkomsten tussen DH en de Klant, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, op het tijdstip waarop de Klant:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of er een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan of in (voorlopige) surséance van betaling geraakt;
b. tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten;
c. er op zijn vermogensbestanddelen beslag gelegd wordt, hij onder curatelestelling of bewind wordt gesteld;
d. komt te overlijden of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest.
9.4 Indien de Klant de Overeenkomst wil annuleren, dient hij aan DH een redelijke vergoeding voor door DH geleden verliezen te betalen en de kosten te betalen die DH reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt. DH heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en, naar haar keuze en afhankelijk van de voorbereidende arbeid, de gereserveerde productiecapaciteit en/of verrichte werkzaamheden of leveringen, zoals reeds bestelde en/of bewerkte zaken en ingeroepen diensten, minimaal 20% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

10.1 De (constructie)tekeningen, schema’s, ontwerpen, afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke die in de offerte zijn opgenomen of bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van DH. Verveelvoudiging of gebruik mag uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van DH.
10.2 De Klant vrijwaart DH voor aanspraken van derden in verband met schending van hun auteurs-, octrooi- of licentierecht of enig ander recht, in verband met door DH geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer DH die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die DH door of namens de Klant bij de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is DH, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van DH voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding (in welke vorm dan ook), indirecte schade, gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade.
11.2 De aansprakelijkheid voor directe schade als gevolg van een tekortkoming van DH is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van DH voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door DH uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
11.3 Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking verleent dan wel niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van DH beperkt tot maximaal het factuurbedrag. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 5.000,00 per toerekenbare tekortkoming waarbij geldt dat een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.

Artikel 12. Conversie

12.1 In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan dient de bepaling uitgelegd te worden op een wijze die zowel het belang van DH bij de bepaling, als het belang van de Klant in acht neemt.
12.2 In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt en toepassing van lid 1 niet mogelijk is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Deze algemene voorwaarden, de door DH en de Klant gesloten Overeenkomst(en) evenals de uitvoering ervan, worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Uitsluitend de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen DH en de Klant.

April 2022